Ladies Run – Review – Oktober 2017

De 14. Oktober 2017, op engem wonnerschéine sonnëgen Hierscht-Samsden, huet eng Equipe vu Lipödem Lëtzebuerg um Ladies Run 2017 zu Ettelbréck deelgeholl.

Wisou den Ladies Run ? De Ladies Run as e Sportsevent wat exklusiv fir Fraen organiséiert gëtt. An en Event wou vill Fraë sinn, ass natierlech och en Event wou Lipödem-Betraffener kéinte sinn, also genau déi Leit, déi mir matt eiser Opklärungsaarbecht erreeche wëllen.

Di 9 Leit déi mattgemaach hunn fir eis Asbl z’ënnerstëtzen, konnte sech eng Streck eraussichen, 5 oder 10 km. Béid Strecke waren e flotten Tour duerch den Zentrum vun Ettelbréck. All Participant konnt vu ville gratis Avantage profitéieren, z.B. war ee Coiffeur op der Plaatz, et konnt ee sech e Make-up oder, no der Course, eng Massage maache loossen.

Mir haten och di grouss Chance een Infostand duerfen ze hunn an op enger optimaler Plaatz stoen ze kënnen, direkt nierft dem Start/Ziel vun der Course, do wou ganz vill Leit laanscht gaange sin. Sou hate mir och richtege Succès, vill Leit si kucke komm, hu Froë gestallt a ware richteg interesséiert. Mir konnten och vill Leit erreechen doduerch datt eis Flyeren och an den Starter-Bags vun all de Leeferinnen dra waren.

No dem Event konnten d’Participanten alleguer zesummen den Owend gemittlëch ausklénge loossen, mat enger Kippchen op enger ganz exklusvier Plaatz.

Mir hunn zesummen e richteg schéinen Dag verbruecht an ech soen, am Numm vum Comité, e riese grousse MERCI un all di Leit déi eis ënnerstëtzt hunn.

Och dëst Joër waerte mir nees eng Equipe matt Info-Stand zesumme stellen, fir de Ladies Run 2018

Informatiounen, wéi Dir kënnt mattmaachen, kommen an deene nächsten Deeg no.

Ladies Run – Review – Oktober 2017

Le 14 octobre 2017, par un beau samedi d'automne ensoleillé, une équipe de Lipödem Lëtzebuerg a participé à la Ladies Run 2017 à Ettelbrück.

Pourquoi les Ladies Run? Le Ladies Run est un événement sportif organisé exclusivement pour les femmes. Et un événement où se trouvent de nombreuses femmes, est bien sûr aussi un événement où pourraient se trouver des personnes souffrant de lipoedème, c'est-à-dire exactement les personnes que nous voulons atteindre avec notre travail d'illumination.

Les 9 personnes qui ont participé au soutien de notre organisation à but non lucratif ont pu choisir un parcours, 5 ou 10 km. Les deux itinéraires étaient une belle visite du centre d'Ettelbruck. Chaque participant pourrait bénéficier de nombreux avantages gratuits, par exemple était coiffeur sur place, vous pouviez vous maquiller ou, après la course, un massage.

Nous avons également eu la belle opportunité d'avoir un stand info et de pouvoir nous placer dans un endroit optimal, juste à côté du départ / arrivée de la course, où passaient beaucoup de monde. Nous avons donc eu un vrai succès, beaucoup de gens sont venus regarder, ont posé des questions et étaient vraiment intéressés. Nous avons également pu toucher beaucoup de monde en ayant nos flyers dans les sacs de départ de tous les coureurs.

Après l'événement, les participants ont tous pu terminer la soirée confortablement, avec un kippchen dans un lieu très exclusif.

Nous avons passé une très belle journée ensemble et je dis, au nom du comité, un immense MERCI à toutes les personnes qui nous ont soutenus.

Aussi cette année, nous mettrons en place une équipe avec un stand d'information pour le Ladies Run 2018.
Des informations sur la manière de participer suivront dans les prochains jours.